REGULAMIN konkursu z okazji 30-lecia Klubu SP3PSM

REGULAMIN konkursu z okazji 30-lecia Klubu SP3PSM


Celem konkursu jest uczczenie 30-rocznicy powstania Klubu Krótkofalowców PZK im. Zygmunta Bresińskiego SP3KX przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Organizatorem konkursu jest Klub SP3PSM.
Patronami konkursu są: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedle Bolesława Śmiałego
Czas trwania konkursu od 10 do 30 września 2017.
Udział w konkursie mogą brać radiostacje indywidualne i klubowe, krajowe i zagraniczne oraz nasłuchowcy w następujących kategoriach:
KF nadawcy 3,5 MHz i 7 MHz (łącznie)
UKF nadawcy 145 MHz i 430 MHz (łącznie)
nasłuchowcy (KF i UKF łącznie)
Pasma KF i UKF, wszystkie rodzaje emisji (Łączności przez przemienniki nie zalicza się).
W czasie trwania konkursu pracować będzie okolicznościowa radiostacja SN30PSM
Za udział w konkursie i spełnienie warunków regulaminowych przyznane zostaną nagrody i dyplomy.
Nagrody:
I miejsce na KF puchar Prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
I miejsce na UKF Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Bolesława Śmiałego PSM
I miejsce - nasłuchowcy Puchar Prezesa Klubu SP3PSM;
Zdobywcy miejsc od 1 do 10 w każdej kategorii wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych (między innymi) :
a/    w kategorii KF: zasilacz regulowany (8 do 15V/22A),
b/    w kategorii UKF radiotelefon BAOFENG,
c/    w kategorii SWL przyrząd pomiarowy.
Łączności ze stacją okolicznościową SN30PSM zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL. Warunkiem uzyskania okolicznościowego dyplomu jest zdobycie minimum 30 punktów za przeprowadzone łączności (nasłuch).
Punktacja:
a/    łączność ze stacją SN30PSM (obowiązkowa) -    3pkt.
b/    łączność ze stacją członka Klubu    - 2 pkt,
c/    łączność z inną stacją z Poznania(PX) i powiatu poznańskiego (PO) -1 pkt
d/    punkty za łączności na UKF dla stacji z poza kwadratu J082 liczą się podwójnie.
Z każdą stacją można przeprowadzić jedną łączność na KF (80m lub 40m) i UKF (2m lub 70cm) każdego dnia.
Zgłoszenia zarówno na dyplom jak i udział w konkursie należy przesłać do dnia 15 października 2017 roku na adres:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
Pawilon 104
60-682 Poznań
Z dopiskiem „konkurs krótkofalarski”
Dla celu otrzymania dyplomu do zgłoszenia dodatkowo należy dołączyć- znaczki pocztowe o wartości 2 x 2,5zł
Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać:
1/    datę,
2/    godzinę,
3/     znak wywoławczy,
4/     rodzaj emisji,
5/    raporty,
6/     imię korespondenta,
7/     własny lokator,
8/    podliczone punkty,
9/    pełny i czytelny adres zgłaszającego.
(Dla członków Klubu dających punkty można dołączyć karty OSL).
Puchary, nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu w klubie KORONA (listopad /grudzień 2017) lub wysłane pocztą.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie krótkofalarskiej oraz na internetowej stronie klubowej: sp3psm.poznan.pl oraz QRZ COM.
Wykaz stacji - członków Klubu dających punkty konkursowe:
SP3AFO, SP3CCT, SO3MK, SP3RAX, SP3SLJ, SP5GOP, SP9BNM, SQ3GVW, SQ3NMV, SQ3TCE, S03AKN, SQ3XPB, SP3WXI, SQ3KNT, SP3VKW
Radiostacje członków klubu SP3PSM w konkursie nie będą klasyfikowane.
Decyzje organizatora konkursu są ostateczne.

Zarząd Klubu SP3PSM
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: marian.tofil@poczta.inotel.pl

Script logo